Sreda, November 22, 2017
sl SL en EN

 

Svet zavoda se imenuje Svet SŠOF. Pravna podlaga za njegovo delovanje so ZOFVI, Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda SŠOF in Poslovnik Sveta SŠOF. Delo sveta zavoda je javno. Javnost se lahko zavoda omeji ali izključi le, če tako sklene svet, in sicer v primeru, da je treba, v skladu z zakonom, zagotoviti tajnost podatkov oz. zadev, o katerih razpravlja.

Svet zavoda sestavlja 13 članov, in sicer:

 • 3 predstavniki ustanovitelja (eden je predstavnik Mestne občine Ljubljana),
 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 3 predstavniki staršev,
 • 2 predstavnika dijakov.

Svet opravlja zlasti naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda;
 • pooblašča delavce zavoda za opravljanje posameznih nalog sveta (člani delovnih komisij);
 • sprejema programe dela in razvoja šole ter njihovo izvrševanje;
 • obravnava in potrjuje letni delovni načrt;
 • obravnava in potrjuje odprti kurikul;
 • obravnava poročilo o delu;
 • obravnava in potrjuje finančni načrt;
 • obravnava in potrjuje zaključni račun in poslovno poročilo;
 • sprejema cenik storitev;
 • sprejema odločitve o vpisu;
 • obravnava in potrjuje splošne akte zavoda;
 • vodi postopek ugotavljanja letne ocene delovne uspešnosti ravnatelja;
 • odloča o nadstandardnih in drugih programih;
 • kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev zavoda;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, svet staršev, reprezentativni sindikat zaposlenih ali dijaška skupnost;
 • daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.

Predsednik sveta skrbi za nemoteno delo sveta zavoda:

 • daje iniciative za razpravljanje o določenih vprašanjih in predlaga dnevni red seje;
 • skrbi za pripravo sej sveta;
 • sklicuje seje sveta in jih vodi;
 • usklajuje delo sveta z drugimi organi zavoda;
 • podpisuje splošne akte in druge pisne odpravke odločitev, ki jih sprejema svet;
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z ravnateljem in anekse k pogodbi o zaposlitvi;
 • opravlja druge naloge, določene s pravili, tem poslovnikom in drugimi splošnimi akti zavoda.

V odsotnosti predsednika sveta opravlja njegove naloge namestnik.

 

Na tej spletni strani uporabljamo lastne analitične piškotke za zbiranje statističnih podatkov z namenom optimizacije uporabniške izkušnje na spletnem mestu. Vse zbrane podatke popolno anonimiziramo. Če obiščete naše spletno mesto in so nastavitve vašega spletnega brskalnika takšne, da dovoljujejo sprejemanje piškotkov, to razumemo kot vašo privolitev, da smemo uporabljati lastne analitične piškotke za zbiranje anonimiziranih podatkov.

V primeru, da želite izvedeti več o piškotkih na naši strani in kako jih lahko izbrišete, kliknite tukaj.

  Sprejmem piškotke na tej spletni strani.
Info